Statut

Statut Stowarzyszenia „Drukarnia Wyobraźni”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi „DRUKARNIA WYOBRAŹNI”
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
 3. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem  o celach niezarobkowych.

§ 2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Zamość.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

§ 4

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania oraz organizacji parasolowych.
 2. O przystąpieniu do organizacji o których mowa w ust. 1 bądź o wystąpieniu z nich decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji.

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności:

- artystycznej, edukacyjnej i kulturalnej na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

- charytatywnej,

- w zakresie edukacji zdrowotnej,

- na rzecz osób niepełnosprawnych,

- na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

- wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,

- w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

- w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

- w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

- upowszechniających ochronę wolności i praw człowieka oraz swobody obywatelskie, a także działania wspomagające rozwój demokracji,

- na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

- w zakresie promocji i organizacji wolontariatu,

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

- organizowanie różnych form zajęć: plastycznych, muzycznych, tanecznych, teatralnych, fotograficznych, interdyscyplinarnych,

- organizowanie różnych form letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży,

- organizowanie zajęć adaptacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym,

- organizowanie plenerów artystycznych,

- prowadzenie galerii,

- organizowanie wielokierunkowych działań min: konkursy, koncerty, wycieczki, wernisaże, prelekcje, happeningi, imprezy okolicznościowe,  itp.

- prowadzenie działalności wydawniczej,

- organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów, 

Prowadzenie działalności odpłatnej polegającej na:

- prowadzeniu zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży,

- animacji kulturalnej i rekreacyjnej dorosłych,

- organizowaniu obozów, warsztatów artystycznych i językowych,

- prowadzeniu zajęć wspomagających rozwój dzieci w wieku przedszkolnym,

- organizowaniu imprez artystycznych,

- prowadzeniu form doskonalenia zawodowego,

§ 7

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 8

Realizując cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych
  2. wspierających
  3. honorowych
 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, osoba małoletnia w wieku od 16 do 18 lat oraz cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, akceptujący cele statutowe Stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 1. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych i wspierających dokonuje się uchwałą Zarządu.
 2. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i prawna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 3. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Stowarzyszenia.

§ 10

 1. Członkowie zwyczajni maja prawo:
  1. biernego i czynnego uczestniczenia w  wyborach do władz Stowarzyszenia,
  2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  4. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz  Stowarzyszenia,
  5. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów w przedmiocie prowadzonej działalności statutowej Stowarzyszenia,
 2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
  2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
  3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  4. regularnego opłacania składek,
 3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 11

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
  2. wykluczenia przez Zarząd: z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłata składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 9 miesięcy, z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia, ze względu na bark przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 12

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 13

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 14

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.
 2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 15

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd  raz w roku, jako sprawozdawcze, i co 3 lata, jako sprawozdawczo – wyborcze, powiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
 4. Walne Zebranie może podejmować prawomocne uchwały gdy w zebraniu uczestniczy co najmniej połowa członków zwyczajnych stowarzyszenia.
 5. W przypadku braku quorum, w drugim terminie, uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów, bez wymogu obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 6. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 7. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym i wspierający z głosem doradczym.
 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 9. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania  i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 16

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
 2. Uchwalanie zmian statutu.
 3. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia.
 4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
 6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.
 9. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 10. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

ZARZĄD

§ 17

 1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybierany jest prezes, dwóch wiceprezesów, skarbnik i sekretarz.
 3. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 4. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 4 razy do roku.

§ 18

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.
 2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
 3. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
 4. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
 5. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 6. Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
 7. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 19

 1. Komisja Rewizyjna jest powoływana do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 20

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli.
 3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 4. Zwołanie Walnego Zebrania w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem.
 5. Składanie wniosków o udzielenie lub nie udzielenie Zarządowi absolutorium.
 6. Składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności.

Rozdział  V

MAJATEK I FUNDUSZE

§ 21

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
 3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
 4. dochody z własnej działalności,
 5. dochody z majątku Stowarzyszenia,
 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi Gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Rozdział  VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIAZANIE STOWARZYSZENIA

§ 22

 1. Zmiana statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.
 2. Uchwała o zmianie statutu wywiera skutki prawne od chwili uzyskania wpisu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§ 23

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy Ustawy o Stowarzyszeniach.