Sztuka wyboru - wybory poprzez sztukę

„SZTUKA WYBORU – WYBORY POPRZEZ SZTUKĘ” realizacja środowiskowych programów alternatywnych wobec uzależnień, adresowanych do dzieci i młodzieży, promujących życie bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

Projekt realizowany w okresie 1.03.2012 do 31.12.20112r. Wartość projektu 8 960 zł,  w tym dotacja Urzędu Miasta Zamość w wysokości 7 360 zł oraz 1 600 zł wkład własny.

W ramach zadania zorganizowano czas wolny dla 28 osobowej grupy dzieci i młodzieży,  zamieszkującej na terenie Miasta Zamość.

Zrealizowano 192 godz. warsztatów, w tym: 10 godz. zajęć informacyjno – edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, 75 godz. zajęć teatralnych i 37 godz. zajęć muzycznych (w tym 20 połączonych z zajęciami teatralnymi), 70 godz. zajęć z rzeźby w drewnie, 2 przedstawienia teatralne, do których wykonano scenografię i uszyto kostiumy. Przedstawienia były prezentowane 4 krotnie. Do galerii „Pod Chmurką”, dostawiono 2 kolejne rzeźby, a w 3 wykonano zaawansowany relief, prace wykończeniowe są kontynuowane. Instruktor pracuje na zasadzie wolontariatu.

Realizacja zadania była dla  uczestników zadania - dzieci i młodzieży ważnym elementem kształtowania ich charakteru, budowania poczucia własnej wartości i rozwoju zdolności. Wzmocniła ich postawy i zachowania pomagające przeciwstawiać się patologicznym wpływom w ich środowisku domowym i rówieśniczym. Udział w zajeciach rozwinął u beneficjentów zainteresowania artystyczne, pozwolił poznać aktywne formy wypoczynku i kreatywnej zabawy. Ważnym elementem było uczenie się współdziałania i współpracy w grupie. Stworzony podczas tych zajęć klimat bezpieczeństwa i zaufania pomagał dzieciom nabywać umiejętności swobodnego wypowiadania się, aktywnego słuchania, budowania poczucia własnej wartości, korekcji obrazu własnej osoby.