Wybieram sztukę

„ WYBIERAM SZTUKĘ”.

Realizacja środowiskowych programów alternatywnych wobec uzależnień, adresowanych

do dzieci i młodzieży, promujących życie bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

w okresie od 11.03.2013 r. do 31.12.2013 rZadanie „„ WYBIERAM SZTUKĘ” skierowane jest do 24 osobowej grupy dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych patologią z terenu Miasta Zamość. W ramach zadania beneficjenci skorzystają z programu informacyjno - edukacyjnych na temat zdrowego stylu życia w wymiarze 10 godz. oraz cyklicznych warsztatów artystycznych w zakresie dziecięcego teatru żywego planu oraz teatru lalek żyworękich, muzyki i rzeźby w drewnie obejmujących łącznie 224 godz. zajęć.

Dzieci i młodzież w różnym stopniu narażone są na ryzyko użycia legalnych lub nielegalnych środków uzależniających i wynikających z tego szkód.  Statystyki wskazują na obniżanie się wieku inicjacji alkoholowej, zwiększa się także liczba młodych ludzi sięgających po narkotyki i inne substancje psychoaktywne. Odpowiednie wychowanie powinno zaczynać się jak najwcześniej, w domu rodzinnym. Nie zawsze jednak rodzina spełnia się w do końca w tej roli.  Dlatego też należy pomagać rodzinie poprzez kierowanie do dzieci i młodzieży różnorodnych programów profilaktycznych. Profilaktyka to zmniejszanie ryzyka ich używania poprzez opóźnienie lub przeciwdziałanie inicjacji, niedopuszczanie do poszerzania się kręgu ludzi młodych eksperymentujących z legalnymi i nielegalnymi substancjami. Profilaktyka wspomaga prawidłowe procesy rozwoju fizycznego i psychicznego. Ma na celu promocję zdrowego stylu życia, opóźnienie wieku inicjacji, a przez to zapobieganie lub zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych. W profilaktyce ważne jest rozwijanie różnych umiejętności, które pozwolą każdemu młodemu człowiekowi radzić sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi i z przeżywanymi w związku z nimi emocjami. Proponowane w zadaniu działania służyć będą organizowaniu ciekawych i kreatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży będących alternatywą na negatywne wpływy przez co przyczynią się do ograniczania zachowań patologicznych.Zadanie zrealizowane zostanie w formie cyklicznych warsztatów artystycznych, którego program obejmować będzie:  

1. Program z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizowany przez pedagoga - specjalistę terapeutę, który obejmie 10 godz. zajęć. Program szczegółowy w załączeniu.

2. Program dydaktyczno – wychowawczy o charakterze terapeutycznym w formie działań, teatralnych, muzycznych i rzeźbiarskich. Program będzie spełniał rolę kompensacyjną, wyzwalającą aktywność twórczą oraz  funkcję edukacyjną i korekcyjną .

Realizowane równocześnie programy będą niosły funkcję :

a) edukacyjną – jej przesłaniem jest dostarczanie uczestnikom dodatkowych wiadomości o sztukach plastycznych, formach teatralnych, muzyce, rzeźbie przydatnych w życiu każdego człowieka. Dostarczenie dodatkowych wiadomości  zwiększy mądrość życiową, uwrażliwi na otaczająca rzeczywistość, rozwinie wyobraźnię i kreatywność.

b) korekcyjną – która ma na celu  niesienie pomocy dzieciom mającym problem z niedostosowaniem się do otaczającego świata, postrzeganiem i akceptacją siebie i innych, wyrównanie braków i ograniczeń psychofizycznych wynikających z funkcjonowania w rodzinie dysfunkcyjnej.

Działania programu dydaktyczno - wychowawczego przyjmą formy warsztatowe:
1. teatr żywego planu oraz teatr lalek żyworękich: odgrywanie różnorodnych  ról, wchodzenie w relacje z innymi, trening umiejętności komunikacyjnych, budowanie poczucia własnej wartości, samooceny. Wynikiem warsztatów będzie przygotowanie 2 inscenizacji, które zostaną zaprezentowane grupom rówieśniczym, rodzinom uczestników zadania. Pierwsza inscenizacja „Leśny Bal” niosący przesłanie napiętnowania zachowań patologicznych, druga to „Jasełka”, których przesłaniem jest zwycięstwo dobra nad złem. Warsztat obejmie 80 godz. zajęć. W celu przygotowania kostiumów i elementów scenografii zakupione zostaną odpowiednie materiały.

2. muzyka: ćwiczenia wzbogacające osobowość, nieskrępowane myślenie i spontaniczne działanie, nauka podejmowania śmiałych inicjatyw i swobodnego wyrażania uczuć i emocji. Warsztat obejmie 64 godz. zajęć. Zajęcia muzyczne w wymiarze 32 godz. odbywać się będą w połączeniu z teatralnymi, stanowiąc akompaniament do przygotowywanych przedstawień.

3. rzeźba: ćwiczenia rozwijające wyobraźnię przestrzenną,  umiejętności manualne, nabywanie umiejętności posługiwania się narzędziami, nabywanie wiedzy na temat rzeźby jako dziedziny sztuk plastycznych. Warsztat obejmie 80 godz. zajęć. W celu uzupełnienia narzędzi do pracy w drewnie zakupione zostaną odpowiednie dłuta.

Każdy uczestnik zadania skorzysta w sumie ze 224 godz. zajęć.

Nabór i kwalifikacja uczestników zadania odbywać się będzie w oparciu o współpracę ze Szkołami Podstawowymi i Gimnazjami z terenu miasta Zamość, Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie oraz rodzicami. Na podstawie posiadanego przez wnioskodawcę doświadczenia z lat poprzednich i potrzeby osiągnięcia jak najlepszych efektów, wnioskodawca zaplanował podział beneficjentów na 2 grupy: teatralną w połączeniu z muzyczną i rzeźbiarską, w zależności od zainteresowań i predyspozycji beneficjentów oraz ich potrzeb i deficytów. 

Poszczególne zajęcia warsztatowe odbywać się będą w oparciu o  specjalistyczne programy szczegółowe.  Grafik warsztatów opracowany zostanie tak, by nie kolidował z zajęciami szkolnymi beneficjentów. Do realizacji zajęć teatralnych wykorzystywany będzie sprzęt odtwarzający muzykę, oraz materiały i tkaniny zakupione w latach poprzednich. Część materiałów zostanie dokupiona w ramach projektu i wykorzystana  do scenografii i kostiumów przygotowywanych inscenizacji. Warsztaty teatralne odbywać się będą na bazie ODK Okrąglak, w pracowni teatralnej i sali widowiskowej. Zakończeniem projektu będzie prezentacja przygotowanych spektakli z udziałem rodzin, wychowawców, kolegów i koleżanek beneficjentów.

W trakcie warsztatów rzeźbiarskich wykorzystywane będą dłuta zakupione w latach poprzednich oraz drewno lipowe, którego udało się zakupić większą ilość od planowanej. W bieżącym projekcie dokupione zostaną 4 dłuta oraz impregnaty do konserwacji drewna. Warsztaty odbywać się będą w pomieszczeniach świetlicy przy ul. Konopnickiej 6. Docelowo z wykonanych prac uzupełniana będzie ekspozycja stałej wystawy plenerowej „Nasza Przestrzeń” na osiedlu Jana Zamoyskiego.

Rezultaty realizacji zadania to:

-  24 uczestników zadania,

- 224 godz. warsztatów, w tym: 10 godz. z zakresu profilaktyki, 80 godz. teatralnych, 64 muzycznych, 80 rzeźbiarskich,

-  1 wystawa plenerowa rzeźby,

- 2 przedstawienia teatralne, min. 4 prezentacje przygotowanych przedstawień,

- 1 baner promocyjny oraz 100 szt. ulotek informacyjno – promocyjnych.

Realizacja zadania przyczyni się do nabycia przez uczestników zadania umiejętności pożytecznego spędzania czasu wolnego i czerpania z tego przyjemności, wzmocni ich                                          postawy i zachowania pomagające przeciwstawiać się patologicznym wpływom w ich środowisku domowym i rówieśniczym. Udział w zadaniu rozwinie u beneficjentów zainteresowania artystyczne, pozwoli poznać aktywne formy wypoczynku i kreatywnej zabawy. Nastąpi wzrost ich umiejętności interpersonalnych w zakresie komunikacji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, poprawią się umiejętności rozwiązywania konfliktów, współdziałania i współpracy w grupie. Stworzony podczas zajęć artystycznych klimat bezpieczeństwa i zaufania pomoże w poprawie umiejętności swobodnego wypowiadania się, aktywnego słuchania, budowania poczucia własnej wartości, korekcji obrazu własnej osoby. Zadanie będzie uzupełnieniem działań wychowawczych szkoły i rodziny, co pośrednio wpłynie na zmniejszenie zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży.